Menu
Winkelwagen

 

Mededeling: Helaas liggen momenteel de werkzaamheden voorlopig stil vanwege een zwaar ongeval.
Wij houden u op de hoogte wanneer de situatie veranderd. Met vriendelijke groet, Borduurvlindertje.

Prima kwaliteit voor de beste prijs
Gratis feestelijk verpakt
Rechtstreeks naar de jarige of pasgeborene verzonden
Gratis verzenden vanaf € 75,00 (NL)
Speciaal voor jou geborduurd of bedrukt

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, alle handelingen en alle overeenkomsten van welke aard dan ook tussen Het Borduurvlindertje en haar cliënten c.q. opdrachtgevers, hierna te noemen opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeen gekomen.

1.2 Deze voorwaarden worden geacht deel uit te maken van alle door Het Borduurvlindertje gesloten overeenkomsten. De bestellingen en opdrachten van opdrachtgever gelden als zijn erkenning en aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

1.3 Het Borduurvlindertje heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

1.4 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden.

1.5 Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

1.6 alle rechten voorbehouden.

1.7 Levering van de artikelen geldt zolang de voorraad strekt.

1.8 Vanaf 1 januari 2023 zijn wij vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 wet OB, dus wij rekenen geen BTW.


Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend.

2.2 Alle aanbiedingen van Het Borduurvlindertje zijn vrijblijvend en Het Borduurvlindertje behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen, productwijzigingen en/of assortimentswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Het Borduurvlindertje. Het Borduurvlindertje is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Het Borduurvlindertje dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.4 De administratie van Het Borduurvlindertje geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Het Borduurvlindertje verrichte leveringen.Het Borduurvlindertje erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

2.5 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten, de prijs van het product, klantgegevens als naam, factuuradres, afleveradres, het ordernummer van de overeenkomst, het e-mailadres en telefoonnummer van Het Borduurvlindertje, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

2.6 Vergeleken met de originele afbeelding/logo kunnen de kleuren van de borduuring afwijken, dit is inherent aan de beschikbare kleuren borduurgaren. Voor grotere bestellingen raden wij aan eerst een proefexemplaar te bestellen en deze te controleren.

2.7 Gezien het unieke karakter van de producten zijn de bestellingen na vervaardigen definitief en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.


Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst

3.1 Mondelinge aanbiedingen of toezeggingen binden Het Borduurvlindertje niet, tenzij zij door Het Borduurvlindertje binnen 10 dagen schriftelijk zijn bevestigd.

3.2 Het Borduurvlindertje aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vergissingen en/of onjuisthedenin opdrachten die eventueel zijn ontstaan doordat opdrachten niet schriftelijk aan leverancier zijn verstrekt.

3.3 De opdracht zal worden uitgevoerd zoals op de bestelling aangegeven. Let daarbij op het kleurverschil dat uw computerscherm kan aangeven, kijk altijd naar de kleurnaam. Ook worden de naam , geboortedatum en andere tekst, zo geborduurd of gedrukt zoals u het aangeeft. Kijk uw bestelling dus goed na op type- of spelfouten. Let er hierbij op dat hoofdletters niet in alle lettertypes mooi zijn.  Wij kunnen alleen letters uit het Latijnse alfabet borduren, ook is het niet mogelijk om figuurtjes (bijv. hart, ster of anker) toe te voegen. Als u toch andere letters geborduurd wilt hebben kunnen we altijd even van te voren overleggen of dit mogelijk is.

 
Artikel 4 - Wijzigingen

4.1 Alle wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Het Borduurvlindertje kenbaar worden gemaakt. Worden wijzigingen mondeling of telefonisch kenbaar gemaakt dan is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen geheel voor de opdrachtgever.

4.2 Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat een eventueel overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden. Het Borduurvlindertje is hiervoor niet aansprakelijk.


Artikel 5 - Levering, levertijden en verzending

5.1 De door Het Borduurvlindertje opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Het Borduurvlindertje zal alles in het werk stellen om de produkten zo gauw mogelijk te leveren. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u echer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Wij streven erna de producten binnen 4 werkdagen te verzenden, kraamcadeaus proberen wij binnen 3 dagen te verzenden.  De maximale levertijd is 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd door omstandigheden niet gehaald kunnen worden, dan stelt Het Borduurvlindertje u als consument hiervan tijdig op de hoogte. U heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden of u kunt een nieuwe levertijd met Het Borduurvlindertje overeenkomen, zulks conform de wet kopen op afstand.

5.2 Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn geeft opdrachtgever niet het recht op schadevergoeding of tot annulering van de overeenkomst.

5.3 Bij annulering van de opdracht door de opdrachtgever, zal de opdrachtgever alle door Het Borduurvlindertje voor opdrachtgever gemaakte kosten, arbeidsloon, bestelde materialen, etc. voor zijn rekening nemen, terwijl Het Borduurvlindertje alsdan tevens gerechtigd is alle daaruit voortvloeiende schade, kosten, rente en winstderving van opdrachtgever te vorderen.

5.4 De opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van de betaling door de klant. 

5.5 Artikelen worden verzonden via DHL als de betaling ontvangen is. Het Borduurvlindertje is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door DHL.


Artikel 6 - Overmacht

6.1 In geval van overmacht is Het Borduurvlindertje gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij alle of enkele leveringstermijnen te verlengen met de duur van de overmacht, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Het Borduurvlindertje tot enige schadeloosstelling gehouden is.

6.2 Als overmacht zal gelden: staking, uitsluiting, brand, belemmeringen in het verkeer, gebrek aan grondstoffen, materialen of arbeidskrachten, mobilisatie, oorlog, invoer- en/of uitvoerbelemmeringen, regeringsmaatregelen of andere belemmerende omstandigheden buiten toedoen van Het Borduurvlindertje.


Artikel 7 - Bewaring

7.1 Bewaring, gebruik, bewerking en verwerking van aan Het Borduurvlindertje gegeven zaken geschiedt voor eigen risico. Dit houdt o.a. in dat wij produkten die u ons levert om te borduren, met zeer veel zorg zullen behandelen, maar dat als er onverhoopt  tijdens het borduren of bedrukken iets mis zou gaan wat niet te herstellen is, dit voor risico van de opdrachtgever is.


Artikel 8 - Betaling

8.1 Betaling dient bij vooruitbetaling te geschieden gezien het unieke karakter van de producten.

8.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro´s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, welke genoemd worden bij de productinformatie, tenzij anders vermeld.

8.3 Pas na ontvangst van het verschuldigde bedrag op onze girorekening zal de opdracht worden uitgevoerd.

8.4 In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient de betaling volledig binnen 5 werkdagen na orderdatum te zijn voldaan, waarna de bestelling in behandeling wordt genomen.


Artikel 9 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten

9.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Het Borduurvlindertje geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

9.2 Het Borduurvlindertje garandeert niet dat de aan de klant geleverde geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Het Borduurvlindertje geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

9.3 Van de door Het Borduurvlindertje gemaakte artikelen worden foto's gemaakt voor promotiedoeleinden. Als u niet wilt dat de door u bestelde artikelen op social media of op onze website gebruikt worden, kunt u dit bij het bestellen aangeven in het vakje opmerkingen.


Artikel 10 - Aansprakelijkheid, klachten en retourzendingen

10.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Het Borduurvlindertje daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

10.2 Reclamaties dienen een duidelijke klacht te betreffen. Omdat de artikelen speciaal voor u gemaakt zijn kunt u ze alleen terugsturen als deze duidelijk afwijken van de opdracht en is de wettelijke termijn van 14 dagen zichttermijn niet van toepassing. Als u een klacht heeft dient dit  uiterlijk 7 werkdagen na aflevering van de door de klant gegeven opdracht kenbaar gemaakt te worden. Bij gegronde klachten kan alleen aanspraak worden gemaakt op heruitvoering van de opdracht. De artikelen waarop de klacht betrekking heeft, zullen moeten worden geretourneerd.

10.3 Indien Het Borduurvlindertje aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de verstrekte opdracht en slechts voor zover dit bedrag van de klant is ontvangen. Voor indirecte schade is Het Borduurvlindertje nimmer aansprakelijk.

10.4 Artikelen die niet voldoen aan de algemeen gebruikelijke eisen, niet compleet zijn of andere tekortkomingen hebben kunnen worden geretourneerd aan Het Borduurvlindertje. Alleen retour gezonden artikelen waarover vooraf afspraken zijn gemaakt worden door ons in behandeling genomen. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, afwerking en maat kunnen geen grond voor reclame en garantie opleveren. 

10.5 Verzendkosten voor retourneringen zijn alleen voor rekening van Het Borduurvlindertje als het ook om een fout gaat die door Het Borduurvlindertje is gemaakt. Alle andere retourneringen zijn voor uw rekening.

10.6 Wij willen klaarstaan voor u als klant en zullen eventuele klachten dan ook heel serieus behandelen. Als uw klacht terecht is dan kunt u ten alle tijden kiezen om uw opdracht opnieuw uit te laten voeren of om uw opdracht te annuleren. Het bedrag wat is voldaan wordt dan terug gestort op uw rekening.


Artikel 11 - Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Het Borduurvlindertje is het Nederlands recht van toepassing.

11.4 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

11.5 Gedeeltelijke ongeldigheid van enig beding zal geen algehele ongeldigheid der voorwaarden tot gevolg hebben. 


Artikel 12 - Persoonsgegevens

12.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

12.2 Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming door Het Borduurvlindertje worden verstrekt aan derden.

12.3 Indien u geen commerciële of informerende mail van Het Borduurvlindertje wilt ontvangen, kunt u zich via een e-mail aan ons eenvoudig uitschrijven.


Niets van deze website mag opgeslagen,gebruikt of gelinkt worden zonder schriftelijk toestemming van Het Borduurvlindertje.

De waardering van borduurvlindertje.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.5/10 gebaseerd op 357 reviews.